مقالات علمی-ترویجی

 1. «فراسوی علم و عمل: پدیدارشناسی انتقادی راهی برای خروج از بن بست دوگانه تفسیر و تغییر»، فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره های 17 و 18، پائیز و زمستان 1400، دریافت فایل:PDF
 2. «دانشگاه در موج پنجم: بحران کووید 19 و سلطه تکنولوژی بر فرهنگ»، دانشگاه امروز، سال پنجم، شماره اول و دوم، پیاپی 7 و 8، سال 1400، دریافت فایل: PDF
 3. «از بحران رابطه‌ی من با من تا بحران رابطه‌ی من با دیگری: مواجهه‌ای پدیدارشناسانه با دو سطح بحران ناشی از پاندمی کووید 19(کرونا)»، مجموعه مقالات «کرونا و علوم عقلی»، به کوشش حسین شیخ­رضایی، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1400.دریافت فایل:PDF
 4. «دانشگاه و چهار سوار آخرالزمان: تاملی بر نخستین تجربه استقلال دانشگاه در ایران»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران، به کوشش رضا ماحوزی، ناشر: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زمستان 1399، دریافت فایل: PDF
 5. «فراسوی بحران در بحران: کرونا در برابر کرونا»، فصلنامه ی مطالعات ایرانی پویه، شماره ۱۰ و ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۱۵۱-۱۶۸،دریافت فایل: PDF
 6. «دانشگاه: دیروز، امروز و فردا:بازخوانی پدیدارشناسانه ساخت گشایی دانش در اندیشه دریدا»، فلسفه دانشگاه. به کوشش رضا ماحوزی . انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ۱۳۹۸، صص۳۶۹-۳۸۸، دریافت فایل: PDF
 7. «زیرا او، او بود! درسی از یک زندگی، طرحی از یک دوستی، دعوتی برای رهایی از هر نوع بندگی »، فصل‌نامه‌ی مطالعات ایرانی پویه ، شماره ۷و۸ بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص ۱۵۱-۱۶۸،دریافت فایل: PDF
 8. «دانشگاه در سه دیدگاه»، دانشگاه امروز،دوفصلنامه علمی تخصصی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . سال سوم. شماره چهارم . بهار و تابستان ۱۳۹۸،صص۳۳-۳۰، دریافت فایل: PDF
 9. «تمهید گفتگو با جان و جهان ستمدیده»، فصل‌نامه‌ی مطالعات ایرانی پویه ، شماره ۵و۶، پائیز و زمستان ۱۳۹۷، صص ۱۱۵-۱۲۹،دریافت فایل: PDF
 10. «هجرت از هرمنوتيك به سياست رهايي بخش» به همراه ترور نوريس ، ترجمه علي كربلايي . فصلنامه نقد كتاب كلام فلسفه عرفان،سال چهارم، شماره ۱۳-۱۴، بهار و تابستان ، ۱۳۹۶، صص ۱۶۹-۱۸۹،دریافت فایل: PDF
 11. «فلسفه و معنای زندگی»،فصلنامه ی فرهنگی – اجتماعی سخن سیاووشان (شماره 2)، تابستان و پاییز ۱۳۹۵. صص ۸۳-۹۶، دریافت فایل: PDF
 12. «تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت»، گفتارهایی در باب تاریخ نگاری و روش شناسی تاریخی، پژوهشکده تاریخ اسلام. ۱۳۹۳.صص ۲۶۱-۲۸۳.دریافت فایل: PDF
 13. «فراسوی تاریخ در تاریخ»،مجموعه مقالات همایش تاریخ و همکاریهای میان رشته ای، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۲.صص۴۰۱-۴۱۷.دریافت فایل: PDF
 14.  «درباره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی»، مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی. جلد سوم. ۱۳۹۱.صص ۴۷۵-۵۰۷.دریافت فایل: PDF