کتاب ها

  1. سیاست اخلاقی(پرسش از نسبت سیاست و اخلاق)، تهران: نشر آگه، 1401. دریافت فایل:PDF
  2. مدرنیته و دیگری آن : مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام، نشر آگه. 1398. دریافت فایل: PDF
  3. از هرمنوتیک تا سیاست رهایی بخش: گفتوگوهایی با دیتر میسگلد. به همراه ترور نوریس. ترجمه علی خالندی. نشر آگه. 1398. دریافت فایل: PDF
  4. دیتر میسگلد: فیلسوفی علیه فلسفه، نشر کوچک، 1386. دریافت خلاصه کتاب به انگلیسی: PDF

  1. از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی بخش، نوشته دیتر میسگلد، نشر کوچک، بهار 1386، دریافت فایل:PDF

  1. پدیدارشناسی تکوینی ایدئولوژی(اعادهِ حیثیتِ ایدئولوژی)، نشر آگه ، تاریخ احتمالی انتشار: بهار ۱۴۰۰.
  2. تاریخ و فلسفه دانشگاه(2 جلد): ایده دانشگاه نزد کانت ، شلینگ ، فیخته ، هگل ، شلایر ماخر ، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس ، گادامر ، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن ، همبولت، وبر و بوردیو. تاریخ احتمالی انتشار: پاییز ۱۴۰۰.

  1. Selected Philosophical Works (Ed):Primary Sources, Basic Concepts, Commentaries, and Quizzes (A Companion for Undergraduate Students in Philosophy). Four Volumes. Press Organization Jahade Daneshgahi. 2019.PDF 1.PDF 2.PDF 3.PDF 4
  2. With T. Norris, T., Dieter Misgeld: A Philosopher’s Journey from Hermeneutics to Emancipatory Politics (Sense Publishers, 2017). Front Cover, Back Cover, Synopsis