رویدادها


رویدادهای جاری


رویدادهای سال 1400

برنامه همایش بین المللی ادبیات و تفکر میان فرهنگی، دریافت فایل: PDF

برنامه دومین همایش بین المللی مطالعات ایران معاصر، دریافت فایل: PDF

برنامه سومین همایش صلح و حل منازعه، دریافت فایل: PDF


رویدادهای سال 1399


رویدادهای سال 1398


رویدادهای سال 1397


رویدادهای سال 1396


رویدادهای سال 1395