فصل در کتاب

  1. «خبر از سیاست اخلاقی»، سیاست اخلاقی(پرسش از نسبت سیاست و اخلاق)، تهران: نشر آگه، 1401.صص 259 تا 295. دریافت فایل:PDF
  2. نحوه مواجهه شریعتی با ذهن بنیادی انسانی، شریعتی در افق اندیشه ها، جلد دوم. انتشارات قصیده سرا، 1398. صص 239-211. دریافت فایل: PDF
  3. ”  پل ریکور وپدیدار شناسی تکوینی ایدئولوژی،” دین و ایدئولوژی. انتشارات بنیاد شریعتی بهار 1391.صص17.65. دریافت فایل: PDF
  4. “شریعتی و نام خدا ،” دین و ایدئولوژی. انتشارات  بنیاد شریعتی بهار 1391.صص185.258 .دریافت فایل: PDF
  5. “شریعتی و علوم انسانی،” شریعتی در دانشگاه ، انتشارات بنیاد شریعتی ، خرداد ۱۳۹۰.صص51. 60 .دریافت فایل: PDF
  6. ” ماهیت،موانع و امکانات تجدد هویت ایرانی.” خود کاوی ملی در عصر جهانی شدن ، انتشارات قصیده سرا 1381.صص 54.99 .دریافت فایل: PDF
  7. ” بررسی چند اثر دانشگاهی در مورد شریعتی،” ققنوس عصیان ، روایتی دیگر از اندیشه دکتر شریعتی – قصیده‌سرا. 1381. دریافت فایل: PDF
  8. “دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی،” در حاشیه متن ، انتشارات شهر آفتاب ؛ تهران 1379.صص37.131 .دریافت فایل: PDF