فصل در کتاب

 1. «دانشگاه و چهار سوار آخرالزمان: تاملی بر نخستین تجربه استقلال دانشگاه در ایران»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران، به کوشش رضا ماحوزی، ناشر: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زمستان 1399، دریافت فایل: PDF
 2. دانشگاه: دیروز، امروز و فردا:بازخوانی پدیدارشناسانه ساخت گشایی دانش در اندیشه دریدا»، فلسفه دانشگاه. به کوشش رضا ماحوزی . انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ۱۳۹۸، صص۳۶۹-۳۸۸، دریافت فایل: PDF
 3. نحوه مواجهه شریعتی با ذهن بنیادی انسانی، شریعتی در افق اندیشه ها، جلد دوم. انتشارات قصیده سرا، 1398. صص 239-211. دریافت فایل: PDF
 4. ” تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت “، گفتارهایی در باب تاریخ نگاری و روش شناسی تاریخی، پژوهشکده تاریخ اسلام. ۱۳۹۳.صص ۲۶۱-۲۸۳.دریافت فایل: PDF
 5. فراسوی تاریخ در تاریخ”،مجموعه مقالات همایش تاریخ و همکاریهای میان رشته ای، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۲.صص۴۰۱-۴۱۷.دریافت فایل: PDF
 6. ” در باره شرایط امکان اشتغال به علوم انسانی”، مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی. جلد سوم. ۱۳۹۱.صص ۴۷۵-۵۰۷.دریافت فایل: PDF
 7. ” پل ریکور وپدیدار شناسی تکوینی ایدئولوژی،” دین و ایدئولوژی. انتشارات بنیاد شریعتی بهار 1391.صص17.65. دریافت فایل: PDF
 8. “شریعتی و نام خدا ،” دین و ایدئولوژی. انتشارات  بنیاد شریعتی بهار 1391.صص185.258 .دریافت فایل: PDF
 9. “شریعتی و علوم انسانی،” شریعتی در دانشگاه ، انتشارات بنیاد شریعتی ، خرداد ۱۳۹۰.صص51. 60 .دریافت فایل: PDF
 10. ” ماهیت،موانع و امکانات تجدد هویت ایرانی.” خود کاوی ملی در عصر جهانی شدن ، انتشارات قصیده سرا 1381.صص 54.99 .دریافت فایل: PDF
 11. ” بررسی چند اثر دانشگاهی در مورد شریعتی،” ققنوس عصیان ، روایتی دیگر از اندیشه دکتر شریعتی – قصیده‌سرا. 1381. دریافت فایل: PDF
 12. “دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی،” در حاشیه متن ، انتشارات شهر آفتاب ؛ تهران 1379.صص37.131 .دریافت فایل: PDF