نخستین نشست موسسه اکنون

روز چهارشنبه سوم شهریورماه 1400 نخستین جلسه از سلسله نشست¬های مؤسسه همکاری¬های میان¬رشته¬ای اکنون با عنوان «درباره تاریخ، چیستی و کلیات مسائل اکنون» با حضور برخی از اعضای گروه و دانشجویان به صورت مجازی برگزار شد.