آثار

کتابها


1- مدرنیته و دیگری آن: مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام ، نشر آگه. 1398. دریافت فایل: PDF

2- از هرمنوتیک تا سیاست رهایی بخش: گفتگوهایی با دیتر میسگلد. به همراه ترور نوریس. ترجمه علی خالندی. نشر آگه. ۱۳۹۸. دریافت فایل: PDF

3- دیتر میسگلد : فیلسوفی علیه فلسفه. نشر کوچک ، ۱۳۸۶.

ترجمه ها


1- از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهائی بخش، نوشته دیتر میسگلد – نشر 1-کوچک ، بهار.1386. دریافت فایل: PDF

 کتابهای در دست انتشار


1- پدیدارشناسی تکوینی ایدئولوژی(اعادهِ حیثیتِ ایدئولوژی)، نشر آگه ، تاریخ احتمالی انتشار: بهار ۱۴۰۰.

2-تاریخ و فلسفه دانشگاه(2 جلد): ایده دانشگاه نزد کانت ، شلینگ ، فیخته ، هگل ، شلایر ماخر ، هایدگر، اورتگایی گاست، یاسپرس ، گادامر ، دریدا، فوکو و متفکرانی چون نیومن ، همبولت، وبر و بوردیو. تاریخ احتمالی انتشار: پاییز ۱۴۰۰.

مقالات علمی،پژوهشی به فارسی


1-«درآمدی پدیدارشناختی بر بحران کووید ۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی»مجله علمی-پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز.سال ۱۴/شماره ۳۱/تابستان ۱۳۹۹.صص ۳۳۱-۳۰۵.

2-هابرماس و دیگری عقلانیت غربی: منطق دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن».مجله علمی، پژوهشی فلسفه. سال ۴۷، شماره ۲، پائیز و زمستان ۱۳۹۸. صفحات ۱۴۵-۱۶۵.

3-بازآفرینی خویشتن: مواجهه ای فلسفی با تاریخنگاری هویت فرهنگی». فصلنامه علمی،پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا : تاریخ نگری و تاریخنگاری. سال بیست و نهم، دورة جدید، شمارة ۲۳، پیاپی ۱۰۸، بهار و تابستان ۱۳۹۸. صفحات ۲۷۴-۲۵۵ .

4-“انسان آرزوها وخدا به مثابه فراسوی هستي : رو به رویی فلسفه” خدابنیاد” و”دیگری بنیاد” با” ذهن بنیادی”، مجله علمی،پژوهشی جستارهای فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی، دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صص 119-134 .

5-“ردیابی مضمون رهائی بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت  تا پاریس” مجله علمی ،پژوهشی متافیزیک  (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)،شماره 5.6 . بهار و تابستان 1389. صص 73-59.

 6-” دانشگاه از تاریخ تا فلسفه : در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و باز اندیشی فلسفی ایده دانشگاه ” فصلنامه علمی،پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا : تاریخ نگری و تاریخنگاری. سال نوزدهم دوره جدید ، شماره 1، پیاپی 76، بهار1388 . صص 158-123

 7-“در باره شرایط امکان آموزش فلسفه دردانشگاه،” فصلنامه علمی، پژوهشی فلسفه .دانشگاه تهران سال 37 ،شماره 4 ،زمستان 1388. صص36-21.

8- “اخلاق مسئولیت و آموزش امید:ماهیت و روش آموزش فلسفه از نگاه دریدا و فریر”،فصلنامه علمی،پژوهشی فلسفه ، دانشگاه تهران سال 36 شماره 4 زمستان  صص 125- 109.

Books (English)


  1. Selected Philosophical Works (Ed):Primary Sources, Basic Concepts, Commentaries, and Quizzes (A Companion for Undergraduate Students in Philosophy). Four Volumes. Press Organization Jahade Daneshgahi. 2019. PDF 1.PDF 2.PDF 3.PDF 4.

  2. Dieter Misgeld: A Philosophers Journey from Hermeneutics to Emancipatory Politics. Sense Publishers. 2017.with Trevor Norris

Articles in Refereed Journals (English)


  1. Recognition to Come: Towards a Deconstructive Encounter with Iranian Identity in a Globalized World, Religions 2021, 12(1), 52. PDF

  2. “ A Philosopher’s Journey from Hermeneutics t Emancipatory Politics, ” Paideusis: International Journal in Philosophy of Education, 19:2 (2010), 86-97, With D. Misgeld & T. Norris,: PDF

  3. “ Modernity and its Other : The Logic of Inclusive Exclusion,” Falsafeh (Journal of Philosophy) University of Tehran, 38:1 (Spring & Summer 2010), 165-190. Abstract : PDF

  4. “A New Critical Theory? Habermas and the Search for the Normative Foundations, ” Falsafeh (Journal of Philosophy) University of Tehran, 37:2 (Summer 2009), 35-61. Abstract : PDF

  5. “Cogito, Madness and Writing, ” Falsafeh (Journal of Philosophy), University of Tehran, 36:3 (Autum 2008), 25-42 . Abstract : PDF

  6. “From Suspicion to Affirmation: Paul Ricoeur and a Genetic Phenomenology of Ideology, ” Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of Tehran, 36:1 (Spring 2008), 21-47. Abstract : PDF