مقالات مشترک

  1. «لویناس و خوانش تلمودی متن مقدس: پاسخی به بحران خودآیینی انسان مدرن»، همراه با زهرا میقانی، منصور معتمدی و مهدی حسن‌زاده، مجله تاملات فلسفی، ۱۳(۳۱)، ۷۳-۹۹، دریافت فایل:PDF
  2. «به­ رسمیت ­شناسی در غیاب دیگریِ غیرغربی»، همراه با آزاده شعبانی، عباس منوچهری و احسان شریعتی، دوفصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری، شماره سی و دوم، پاییز و زمستان 1401، صص 23-51، دریافت فایل: PDF
  3. «پدیدارشناسی ایدئولوژی و نسبت آن با اتوپیا بر پایه آراء پل ریکور»، همراه با رحمت الله محمودی و مهدی ذاکری، مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، 16(40)، دریافت فایل:PDF
  4. توجیه پذیری نظریه عدالت جان راولز، بررسی انتقاد هابرماس و جستوجوی پاسخ بر مبنای نقش واقعیات کلی»، همراه با مرضیه فروزنده و سعید زیباکلام مفرد، مجله حکمت و فلسفه، دوره 16، شماره 67، پاییز 1400، صفحات 87- 112، دریافت فایل:PDF
  5. «تفسیر موعودباورانه فیلسوفان یهودی از عصر جدید: امکانی برای عبور از دوگانه تداوم و گسست؟»، همراه با زهرا میقانی،منصور معتمدی،مهدی حسن زاده، پژوهشنامه فلسفه دین، سال بیستم،شماره دوم(پیاپی 40)، پاییز و زمستان 1401، صص 71-92، دریافت فایل:PDF
  6. «اکسل هونت و اخلاق به رسمیت شناسی: موانع و امکانات»، همراه با یاسمین ماکویی، مجله علمی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 16، شماره 38، بهار 1401، دریافت فایل:PDF
  7. «اکسل هونت و نزاع برای به رسمیت شناسی در سطح خانواده: چالش ها و محودیت ها»، همراه با یاسمین ماکوئی، مجله فلسفه، سال 50، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحات 206-224، دریافت فایل:PDF