مقالات مشترک

  1. «تفسیر موعودباورانه فیلسوفان یهودی از عصر جدید: امکانی برای عبور از دوگانه تداوم و گسست؟»، همراه با زهرا میقانی،منصور معتمدی،مهدی حسن زاده، پژوهشنامه فلسفه دین، سال بیستم،شماره دوم(پیاپی 40)، پاییز و زمستان 1401، صص 71-92، دریافت فایل:PDF
  2. «اکسل هونت و اخلاق به رسمیت شناسی: موانع و امکانات»، همراه با یاسمین ماکویی، مجله علمی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 16، شماره 38، بهار 1401، دریافت فایل:PDF
  3. «اکسل هونت و نزاع برای به رسمیت شناسی در سطح خانواده: چالش ها و محودیت ها»، همراه با یاسمین ماکوئی، مجله فلسفه، سال 50، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحات 206-224، دریافت فایل:PDF