مقالات مشترک

  1. «اکسل هونت و اخلاق به رسمیت شناسی: موانع و امکانات»، همراه با یاسمین ماکویی، مجله علمی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 16، شماره 38، بهار 1401، دریافت فایل:PDF