مقالات علمی-پژوهشی

 1. «ایدئولوژی به مثابه علم ایده ها؛ مواجهه ای ریکوری با دستوت دوتراسی و طرح معرفت شناسانه ی او برای علمی جدید، فلسفه، دوره ۲۱، ش ۱، پیاپی ۴۰، ۲۰۳- ۲۲۳، دریافت فایل:PDF
 2. «مواجهه ای انتقادی با دغدغه های فلسفه دانشگاهی در ایران»، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره ۱۲، شماره ۲، سال ۱۴۰۱، دریافت فایل:PDF
 3. «پرسش از نسبت سیاست و اخلاق: برقراری گفتوگویی مفروض بین هانا آرنت و ایمانوئل لویناس»، پژوهش­های فلسفی، 17(43)، 277- 298، دریافت فایل: PDF
 4. «فراسوی دوگانه سنت و مدرنیته: پروژه تجدد سنت به مثابه بصیرتی جانشین»، غرب شناسی بنیادین، سال 13، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحات 97- 119، دریافت فایل:PDF
 5. «ایده هایدگری دانشگاه: مبانی فلسفی مخالفت هایدگر با آزادی آکادمیک»، پژوهش­های فلسفی، دوره 16، شماره 39،صص 186-207، دریافت فایل:PDF
 6. «سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره­ ی امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه‌بر فلسفه «لویناس» و تجربه ­ی «مصدق»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش سیاست نظری، شماره بیست و هشتم، پاییز و زمستان 1399، صفحات 1-34، دریافت فایل: PDF
 7. «ایده تنوع مدرنیه ها در برابر الگوی مدرنیته ی تک صدا»، مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه، سال 16، شماره 63، پاییز 1399، صفحات 165 تا 188، دریافت فایل :PDF
 8. «ایران بین غرشماری و همه شمولی از بالا»، مجله علمی-پژوهشی پژوهش های ایرانشناسی، سال ۱۰, شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۲۲۹-۲۵۱، دریافت فایل مقاله: PDF
 9. «درآمدی پدیدارشناختی بر بحران کووید ۱۹ با تاکید بر موقعیت های مرزی»مجله علمی-پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز.سال ۱۴/شماره ۳۱/تابستان ۱۳۹۹.صص ۳۳۱-۳۰۵.دریافت فایل مقاله: PDF
 10. « هابرماس و دیگری عقلانیت غربی: منطق دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن».مجله علمی، پژوهشی فلسفه. سال ۴۷، شماره ۲، پائیز و زمستان ۱۳۹۸. صفحات ۱۴۵-۱۶۵. دریافت مقاله: PDF
 11. «بازآفرینی خویشتن: مواجهه ای فلسفی با تاریخنگاری هویت فرهنگی». فصلنامه علمی،پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا : تاریخ نگری و تاریخنگاری. سال بیست و نهم، دورة جدید، شمارة ۲۳، پیاپی ۱۰۸، بهار و تابستان ۱۳۹۸. صفحات ۲۷۴-۲۵۵. دریافت مقاله: PDF
 12.  «انسان آرزوها وخدا به مثابه فراسوی هستي : رو به رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن بنیادی»،  مجله علمی،پژوهشی جستارهای فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی، دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صص 119.134. دریافت مقاله :PDF
 13.  «ردیابی  مضمون رهائی بخش سوبژکتیویته از فرانکفورت  تا پاریس»، مجله علمی-پژوهشی متافیزیک  (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)،شماره 5.6 . بهار و تابستان 1389. صص 73.59. دریافت مقاله : PDF
 14.  «دانشگاه از تاریخ تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و باز اندیشی فلسفی ایده دانشگاه»،  فصلنامه علمی،پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا : تاریخ نگری و تاریخنگاری. سال نوزدهم دوره جدید ، شماره 1، پیاپی 76، بهار1388 . صص 158.123. دریافت مقاله :PDF
 15.  «درباره شرایط امکان آموزش فلسفه دردانشگاه»،   فصلنامه علمی، پژوهشی فلسفه .دانشگاه  تهران سال 37 ،شماره 4 ،زمستان 1388. صص36.21. دریافت مقاله : PDF
 16.  «اخلاق مسئولیت و آموزش امید:ماهیت و روش آموزش فلسفه از نگاه دریدا و فریر»،   فصلنامه علمی،پژوهشی فلسفه ، دانشگاه  تهران سال 36 شماره 4 زمستان  1387. صص 125. 109.دریافت مقاله : PDF
 1. Recognition to Come: Towards a Deconstructive Encounter with Iranian Identity in a Globalized World,  Religions 2021, 12(1), 52. PDF
 2. “ A Philosopher’s Journey from Hermeneutics t Emancipatory Politics, ”  Paideusis: International Journal in Philosophy of Education, 19:2 (2010), 86-97, With D. Misgeld & T. Norris: PDF
 3. “ Modernity and its Other : The Logic of Inclusive Exclusion,” Falsafeh (Journal of Philosophy) University of Tehran, 38:1 (Spring & Summer 2010), 165-190. Abstract : PDF
 4. “A New Critical Theory? Habermas and the Search for the Normative Foundations, ” Falsafeh (Journal of Philosophy) University of Tehran, 37:2 (Summer 2009), 35-61.   Abstract : PDF
 5. “Cogito, Madness and Writing, ” Falsafeh (Journal of Philosophy), University of Tehran, 36:3 (Autum 2008), 25-42 . Abstract : PDF
 6. “From Suspicion to Affirmation: Paul Ricoeur and a Genetic Phenomenology of Ideology, ” Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of Tehran, 36:1 (Spring 2008), 21-47. Abstract : PDF