شرح دروس

شرح درس فلسفه تاریخ، 1400-1401

شرح درس مناسبات فرهنگی ایران با دیگر فرهنگ ها، 1400-1401