شرح دروس

شرح درس فلسفه تاریخ برای رشته تاریخ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شرح درس فلسفه تاریخ برای رشته فلسفه ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شرح درس مناسبات فرهنگی ایران با دیگر فرهنگ ها، 1400-1401

شرح درس تاریخ فلسفه جدید و معاصر، نیمسال دوم، ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شرح درس درس تئوری انتقادی به مثابه متافلسفه ۱۳۹۷-۱۳۹۸

شرح درس فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن ۲۰ ۱۳۹۶-۱۳۹۷

Course Syllabuse, Graduate Level Philosophical Texts

Course Syllabuse, The Unfinished Project of Western Modernity and the Problem of Multiple modernities

Course Syllabuse, Undergraduate Level Philosophical Texts

شرح درس تفسیر متون فلسفی 2، دوره کارشناسی ارشد

شرح درس تفسیر متون فلسفی 1، دوره کارشناسی ارشد، سال تحصیلی 1401-1402

شرح درس فلسفه پست مدرن نیمسال اول 1401-1402

شرح درس و منابع مکتب فراکفورت، دوره کارشناسی ارشد

شرح درس فلسفه سیاست (در نسبت با فلسفه اخلاق)، دوره کارشناسی