شرح دروس

شرح درس فلسفه تاریخ برای رشته تاریخ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شرح درس فلسفه تاریخ برای رشته فلسفه ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شرح درس مناسبات فرهنگی ایران با دیگر فرهنگ ها، 1400-1401

شرح درس تاریخ فلسفه جدید و معاصر، نیمسال دوم، ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شرح درس درس تئوری انتقادی به مثابه متافلسفه ۱۳۹۷-۱۳۹۸

شرح درس فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن ۲۰ ۱۳۹۶-۱۳۹۷

Course Syllabuse, Graduate Level Philosophical Texts

Course Syllabuse, The Unfinished Project of Western Modernity and the Problem of Multiple modernities

Course Syllabuse, Undergraduate Level Philosophical Texts