سایر مقالات

 1. «جهان شکسته و امید بی موضوع»،دو ماهنامه فرهنگی-اجتماعی مروارید،سال دهم،شماره هجدهم،آبان و آذر 1399، دریافت فایل: PDF
 2. «تلاقی انسان و خدا در برزخ معبد»،مجله هفتگی کرگدن،شماره صد و سی و سوم، 22 آذر 1399، دریافت فایل: PDF
 3. «پدیدارشناسی فقر»، مجله ایران فردا، شماره ۵۹، شماره پیوسته ۱۳۱. خرداد و تیر ۱۳۹۹.  صص۸۰-۸۲و دریافت فایل: PDF
 4. «نگریستن به خود از منظر دیگری». روزنامه اعتماد، سه‌شنبه 10 تیر 1399، شماره 4680، صفحه 15 . دریافت فایل: PDF
 5. «فراسوی بحران در بحران: کرونا در برابر کرونا»، فصلنامه ی مطالعات ایرانی پویه، شماره ۱۰ و ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹، صص ۱۵۱-۱۶۸،دریافت فایل: PDF
 6. «دانشگاه ما نهاد تولید علم نیست»، روزنامه اعتماد، 28 فروردین 1399، شماره 4623، صفحه 6.دریافت فایل: PDF
 7. «ارج شناسی یک وارث»، روزنامه اعتماد، 26 بهمن 1398، شماره 4586، صفحه 1، دریافت فایل: PDF
 8. «نوشریعتی و ضرورت تعمیق دموکراسی از سطح فردی به سطوح اجتماعی، دکتر حسین مصباحیان، خرداد۱۳۹۸، ماهنامه ایران فردا، دریافت فایل: PDF
 9. «وقوفی کوتاه در حج!»، هفته نامه کرگدن، 25 خرداد 1398، دریافت فایل: PDF
 10. «زیرا او، او بود! درسی از یک زندگی، طرحی از یک دوستی، دعوتی برای رهایی از هر نوع بندگی »، فصل‌نامه‌ی مطالعات ایرانی پویه ، شماره ۷و۸ بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص ۱۵۱-۱۶۸،دریافت فایل: PDF
 11. «دانشگاه در سه دیدگاه»، دانشگاه امروز،دوفصلنامه علمی تخصصی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . سال سوم. شماره چهارم . بهار و تابستان ۱۳۹۸،صص۳۳-۳۰، دریافت فایل: PDF
 12. «تمهید گفتگو با جان و جهان ستمدیده»، فصل‌نامه‌ی مطالعات ایرانی پویه ، شماره ۵و۶، پائیز و زمستان ۱۳۹۷، صص ۱۱۵-۱۲۹،دریافت فایل: PDF
 13. «اصلاح انقلابی و ابداع خویشتن»، روزنامه اعتماد، سال شانزدهم، شماره ۴۲۸۸، اول بهمن ۱۳۹۷، ص ۱۵، دریافت فایل: PDF
 14. «درباره شرایط امکان نقد فلسفی افکار شایگان»،روزنامه ایران، سال بیست وچهارم، شماره ۶۷۴۹، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷.دریافت فایل: PDF
 15. «نوشریعتی تدقیق شریعتی»، روزنامه اعتماد،23 اسفند 1396، شماره 4050، صفحه 14. دریافت فایل: PDF
 16. «سرگردانی در برزخ». روزنامه ایران.سال بیست و سوم، شماره ۶۶۴۲، دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶. ص ۱۵، دریافت فایل: PDF
 17. «هجرت از هرمنوتيك به سياست رهايي بخش» به همراه ترور نوريس ، ترجمه علي كربلايي . فصلنامه نقد كتاب كلام فلسفه عرفان،سال چهارم، شماره ۱۳-۱۴، بهار و تابستان ، ۱۳۹۶، صص ۱۶۹-۱۸۹،دریافت فایل: PDF
 18. «کوچ دانشگاه از خود به فراسوی خود،» ماهنامه فرهنگ امروز، سال سوم، شماره ۱۷،خرداد ۱۳۹۶، صص ۴۵-۵۰، دریافت فایل: PDF
 19. «فلسفه و معنای زندگی»،فصلنامه ی فرهنگی – اجتماعی سخن سیاووشان (شماره 2)، تابستان و پاییز ۱۳۹۵. صص ۸۳-۹۶، دریافت فایل: PDF
 20. من در ما! در باره ماموریت دانشگاه و مسئولیّت عناصر دانشگاهی. خرد مانا ، گاهنامه دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آذر ماه ۱۳۹۴، صص ۴۳-۴۷، دریافت فایل: PDF
 21. «پدیدارشناسی به رسمیت شناخته شدن در شریعتی و هونت». چشم انداز ایران. بهار ۹۲، دریافت فایل: PDF
 22. «حسن حادثه : درباره دکتر مجتهدی»، روزنامه شرق ، اول مهر ماه ۱۳۸۹،دریافت فایل: PDF
 23. «در پی دوستی‌های ناممکن: مقدمه‌ای بر سرگذشت فلسفی مفهوم دوستی و نگاهی به کتابی از دریدا»، مدرسه سال دوم شماره سوم ، اردیبهشت۱۳۸۵.دریافت فایل: PDF
 24. «مصدق و سیاست اخلاقی»، مجله آفتاب، ش۲۸، شهریور۱۳۸۲، صص.۴۸.۴۴
 25. «درباره یک تفکر،یک متفکر:دیترمیسگلد و اتوپی نوع سوم»، مجله آفتاب، ش۱۵ ،۱۳۷۹.